Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
wiki:pub2018 [2019/12/17 09:33]
starforme_all [2018]
wiki:pub2018 [2019/12/17 09:35] (current)
starforme_all [2018]
Line 8: Line 8:
   * [[https://​ui.adsabs.harvard.edu/​abs/​2018ApJ...861...14C/​abstract| Infall Signatures in a Prestellar Core Embedded in the High-mass 70 μm Dark IRDC G331.372-00.116]],​ Contreras, Yanett; Sanhueza, Patricio; Jackson, James M.; Guzmán, Andrés E.; Longmore, Steven; Garay, Guido; Zhang, Qizhou; **Nguyễn-Lu'​o'​ng,​ Quang**; Tatematsu, Ken'​ichi;​ Nakamura, Fumitaka; Sakai, Takeshi; Ohashi, Satoshi; **Liu, Tie**; Saito, Masao; Gomez, Laura; Rathborne, Jill; Whitaker, Scott, ​ 2018, ApJ,  861, 114   * [[https://​ui.adsabs.harvard.edu/​abs/​2018ApJ...861...14C/​abstract| Infall Signatures in a Prestellar Core Embedded in the High-mass 70 μm Dark IRDC G331.372-00.116]],​ Contreras, Yanett; Sanhueza, Patricio; Jackson, James M.; Guzmán, Andrés E.; Longmore, Steven; Garay, Guido; Zhang, Qizhou; **Nguyễn-Lu'​o'​ng,​ Quang**; Tatematsu, Ken'​ichi;​ Nakamura, Fumitaka; Sakai, Takeshi; Ohashi, Satoshi; **Liu, Tie**; Saito, Masao; Gomez, Laura; Rathborne, Jill; Whitaker, Scott, ​ 2018, ApJ,  861, 114
   * [[https://​ui.adsabs.harvard.edu/​abs/​2018ApJ...860..174Y/​abstract|CO in Protostars (COPS): Herschel-SPIRE Spectroscopy of Embedded Protostars]],​ Yang, Yao-Lun; Green, Joel D.; **Evans, Neal J., II**; Lee, Jeong-Eun; Jørgensen, Jes K.; Kristensen, Lars E.; Mottram, Joseph C.; Herczeg, Gregory; Karska, Agata; Dionatos, Odysseas; Bergin, Edwin A.; Bouwman, Jeroen; van Dishoeck, Ewine F.; van Kempen, Tim A.; Larson, Rebecca L.; Yıldız, Umut A.,  2018, ApJ,  860, 174   * [[https://​ui.adsabs.harvard.edu/​abs/​2018ApJ...860..174Y/​abstract|CO in Protostars (COPS): Herschel-SPIRE Spectroscopy of Embedded Protostars]],​ Yang, Yao-Lun; Green, Joel D.; **Evans, Neal J., II**; Lee, Jeong-Eun; Jørgensen, Jes K.; Kristensen, Lars E.; Mottram, Joseph C.; Herczeg, Gregory; Karska, Agata; Dionatos, Odysseas; Bergin, Edwin A.; Bouwman, Jeroen; van Dishoeck, Ewine F.; van Kempen, Tim A.; Larson, Rebecca L.; Yıldız, Umut A.,  2018, ApJ,  860, 174
-  * [[https://​ui.adsabs.harvard.edu/​abs/​2018ApJ...860..165T/​abstract|The MALATANG Survey: The L GAS-L IR Correlation on Sub-kiloparsec Scale in Six Nearby Star-forming Galaxies as Traced by HCN J = 4 → 3 and HCO+ J = 4 → 3]], Tan, Qing-Hua; Gao, Yu; Zhang, Zhi-Yu; Greve, Thomas R.; Jiang, Xue-Jian; Wilson, Christine D.; Yang, Chen-Tao; Bemis, Ashley; Chung, Aeree; Matsushita, Satoki; Shi, Yong; Ao, Yi-Ping; Brinks, Elias; Currie, Malcolm J.; Davis, Timothy A.; de Grijs, Richard; Ho, Luis C.; Imanishi, Masatoshi; Kohno, Kotaro; Lee, Bumhyun Parsons, Harriet; Rawlings, Mark G.; Rigopoulou, Dimitra; Rosolowsky, Erik; Bulger, Joanna; Chen, Hao; Chapman, Scott C.; Eden, David; Gear, Walter K.; Gu, Qiu-Sheng; He, Jin-Hua; Jiao, Qian; Liu, Dai-Zhong; Liu, Li-Jie; Li, Xiao-Hu; Michałowski,​ Michał J.; **Nguyen-Luong,​ Quang**; Qiu, Jian-Jie; Smith, Matthew W. L.; Violino, Giulio; Wang, Jian-Fa; Wang, Jun-Feng; Wang, Jun-Zhi; Yeh, Sherry; Zhao, Ying-He; Zhu, Ming,  2018, ApJ,  860, 165+  * [[https://​ui.adsabs.harvard.edu/​abs/​2018ApJ...860..165T/​abstract|The MALATANG Survey: The L GAS-L IR Correlation on Sub-kiloparsec Scale in Six Nearby Star-forming Galaxies as Traced by HCN J = 4 → 3 and HCO+ J = 4 → 3]], Tan, Qing-Hua; Gao, Yu; Zhang, Zhi-Yu ​et al.,  2018, ApJ,  860, 165
   * [[https://​ui.adsabs.harvard.edu/​abs/​2018ApJS..236...51Y/​abstract|Planck Cold Clumps in the λ Orionis Complex. II. Environmental Effects on Core Formation]],​ Yi, Hee-Weon; Lee, Jeong-Eun; **Liu, Tie**; **Kim, Kee-Tae**; **Choi, Minho**; Eden, David; **Evans, Neal J., II**; Di Francesco, James; Fuller, Gary; Hirano, N.; Juvela, Mika; **Kang, Sung-ju**; Kim, Gwanjeong; Koch, Patrick M.; **Lee, Chang Won**; Li, Di; Liu, H. -Y. B.; Liu, Hong-Li; Liu, Sheng-Yuan; Rawlings, Mark G. Ristorcelli,​ I.; Sanhueza, Patrico; Soam, Archana; Tatematsu, Ken'​ichi;​ Thompson, Mark; Toth, L. V.; Wang, Ke; White, Glenn J.; Wu, Yuefang; Yang, Yao-Lun; JCMT Large Program “SCOPE” Collaboration;​ TRAO Key Science Program “TOP” Collaboration, ​ 2018, ApJS,  236, 51   * [[https://​ui.adsabs.harvard.edu/​abs/​2018ApJS..236...51Y/​abstract|Planck Cold Clumps in the λ Orionis Complex. II. Environmental Effects on Core Formation]],​ Yi, Hee-Weon; Lee, Jeong-Eun; **Liu, Tie**; **Kim, Kee-Tae**; **Choi, Minho**; Eden, David; **Evans, Neal J., II**; Di Francesco, James; Fuller, Gary; Hirano, N.; Juvela, Mika; **Kang, Sung-ju**; Kim, Gwanjeong; Koch, Patrick M.; **Lee, Chang Won**; Li, Di; Liu, H. -Y. B.; Liu, Hong-Li; Liu, Sheng-Yuan; Rawlings, Mark G. Ristorcelli,​ I.; Sanhueza, Patrico; Soam, Archana; Tatematsu, Ken'​ichi;​ Thompson, Mark; Toth, L. V.; Wang, Ke; White, Glenn J.; Wu, Yuefang; Yang, Yao-Lun; JCMT Large Program “SCOPE” Collaboration;​ TRAO Key Science Program “TOP” Collaboration, ​ 2018, ApJS,  236, 51
   * [[https://​ui.adsabs.harvard.edu/​abs/​2018ApJS..236...49Z/​abstract|The TOP-SCOPE Survey of PGCCs: PMO and SCUBA-2 Observations of 64 PGCCs in the Second Galactic Quadrant]], Zhang, Chuan-Peng; **Liu, Tie**; Yuan, Jinghua; Sanhueza, Patricio; Traficante, Alessio; Li, Guang-Xing; Li, Di; Tatematsu, Ken'​ichi;​ Wang, Ke; **Lee, Chang Won**; Samal, Manash R.; Eden, David; Marston, Anthony; Liu, Xiao-Lan; Zhou, Jian-Jun; Li, Pak Shing; Koch, Patrick M.; Xu, Jin-Long; Wu, Yuefang; Juvela, Mika Zhang, Tianwei; Alina, Dana; Goldsmith, Paul F.; Tóth, L. V.; Wang, Jun-Jie; **Kim, Kee-Tae**, ​ 2018, ApJS,  236, 49   * [[https://​ui.adsabs.harvard.edu/​abs/​2018ApJS..236...49Z/​abstract|The TOP-SCOPE Survey of PGCCs: PMO and SCUBA-2 Observations of 64 PGCCs in the Second Galactic Quadrant]], Zhang, Chuan-Peng; **Liu, Tie**; Yuan, Jinghua; Sanhueza, Patricio; Traficante, Alessio; Li, Guang-Xing; Li, Di; Tatematsu, Ken'​ichi;​ Wang, Ke; **Lee, Chang Won**; Samal, Manash R.; Eden, David; Marston, Anthony; Liu, Xiao-Lan; Zhou, Jian-Jun; Li, Pak Shing; Koch, Patrick M.; Xu, Jin-Long; Wu, Yuefang; Juvela, Mika Zhang, Tianwei; Alina, Dana; Goldsmith, Paul F.; Tóth, L. V.; Wang, Jun-Jie; **Kim, Kee-Tae**, ​ 2018, ApJS,  236, 49
Last modified: le 2019/12/17 09:35